کاربرد آب اکسیژنه 35 و 50 درصد

کاربرد آب اکسیژنه 35 و 50 درصد

/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%DA%98%D9%86%D9%87-35-%D9%88-50-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF

آب اکسیژنه 35 درصد و 50 درصد را باعنوان هیدروژن پراکسید میشناسند. این محلولها یک مایع شفاف آبی رنگ هستند که هرچه درجه خلوص آنها کمترشود بی رنگ تر میشوند. هیدروژن پرکسید در دمای اتاق همراه با طعم تلخ میباشد. تفاوت پراکسید هیدروژن این است که یک عدد اتم اکسیژن کمتر از مولکول آب را دارد.